• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Programma van eisen (PVE)

01 maart 2020

PVE     

In het globale programma van eisen zijn de eisen en wensen kenbaar gemaakt voor de bouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst.
Het doel van het globale programma van eisen is om deze als basis te kunnen dienen voor het maken van een ontwerp.
Klik op onderstaande link voor inzicht in het PVE.
Programma van eisen


Via het contactblad is een oproep gedaan onder de gemeenteleden om inhoudelijke vragen te formuleren op het globale programma van eisen. Hierop is een document opgesteld waarin de reacties op de gesteld vragen weergegeven zijn.
Klik op onderstaande link voor de reacties op gestelde vragen.
Reactie op gestelde vragen

  • © hersteld hervormde kerk 2022