• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Gemeenteleven

Zending & Evangelisatie

Binnen de gemeente hebben ook de commissies Zending en Evangelisatie een plaats. Beide commissies hebben beide hetzelfde doel om bij te dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Hierbij is geen sprake van concurrentie want beide commissies hebben een heel verschillende opdracht en taak.

De zendingscommissie behartigd de buitenlandse zending binnen de gemeente. Door middel van het buitenlandse zendingswerk onder de aandacht van de gemeente te brengen willen we de gemeente aanmoedigen om dit werk te steunen in gebed en financieel.

De evangelisatiecommissie behartigd de verspreiding van het evangelie in Nederland en in onze omgeving. Ook dit willen we dicht bij de gemeente brengen. Zending dichtbij.  Op deze wijze willen wij aandacht vragen binnen de gemeente voor “zending” dichtbij en ver weg om dit werk door middel van gebed en financieel te steunen. 

Matth. 28:19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit