• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst.

Meeluisteren of meekijken met de kerkdiensten 

Belangrijke mededeling i.v.m. het Coronavirus: 
In het levende besef dat de HEERE alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons als kerkenraad en kerkvoogdij ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze om te gaan met de maatregelen rondom Corona en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. 

 We houden ons daarom aan de richtlijnen en bepalingen van de overheid om verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan. 
De erediensten vinden doorgang onder de volgende voorwaarden:
- De diensten hebben de gewoonlijke liturgie en worden geleid door een voorganger.


Aan gemeenteleden wordt gevraagd de diensten thuis via internet mee te luisteren. 
Dit kan via de volgende middelen:
- Voor kerktelefoonluisteraars via de kerktelefoon
- Via de website van www.kerkomroep.nl .
- Via de app van Kerkomroep.nl die u in de app store kunt downloaden.  (Deze optie van kerkomroep is het minst storingsgevoelig).
- Via een live stream (rechtstreekse verbinding met beeld). U vindt de link bovenaan deze pagina.

Verenigingsleven/ Winterwerk
Gedurende de periode van geldende maatregelen zullen ook de samenkomsten van alle verenigingen, catechisaties, de jeugdclubs en overige georganiseerde samenkomsten in onze gemeente beperkt doorgang vinden.

We begrijpen dat er over de gevolgen van dit besluit toch vragen kunnen zijn. U kunt die stellen bij uw wijkouderling of bij één van de diakenen.

Wanneer de vraag technisch van aard is, dan kunt u die richten aan de secretaris van de kerkvoogdij via de mail  kerkvoogdij@hhgijsselmuiden.nl  

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
(Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus)

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

 

 

 

 

Live luisteren

Via onderstaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren:

 

Audio vanuit De Rank:

 

Audio vanuit de Pieter Zandt:

 

Video vanuit de Pieter Zandt:

  • © hersteld hervormde kerk 2021