• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

AVG

Vereniging en kerk (Bron: autoriteit persoonsgegevens) Verenigingen en kerken verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van hun leden. Dat betekent dat zij zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten houden. Er gelden verschillende regels voor het doorgeven van gegevens van leden binnen de vereniging of kerk zelf en daarbuiten.
Interne verstrekking
Een vereniging of kerk mag bepaalde gegevens van leden (zoals naam, adres en woonplaats) binnen de eigen organisatie doorgeven. Dit is nodig om de vereniging of kerk draaiende te houden.
Een penningmeester van een vereniging bijvoorbeeld heeft gegevens van de leden nodig om de contributie te innen.
Verstrekking aan derden
Om gegevens van leden te mogen verstrekken aan derden (personen of organisaties buiten de vereniging of kerk) is vaak toestemming nodig van de leden.
Zo verwerken kerkgenootschappen per definitie bijzondere persoonsgegevens, omdat het gegevens zijn over iemands religie. Deze gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden verstrekt.

Omwille van zorgvuldigheid met betrekking tot de AVG heeft de kerkenraad een privacy statement  (PDF) vastgesteld.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit