• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Giften

Giften

Giften voor de kerkbouw kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer van de Kerkvoogdij  (Rabobank NL85 RABO 0159 1593 26 ) onder vermelding van Kerkbouw. Mocht u nadere inlichtingen  willen omtrent de mogelijkheden van giften, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Kerkvoogdij dhr. G.W. Juffer (06-51345191) 

  • © hersteld hervormde kerk 2023