• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Geschiedenis

Geschiedenis kerkbouw HHG IJsselmuiden – Grafhorst

Sinds 1 Mei 2004 vinden de zondagse erediensten plaats in de aula van de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. Het verenigingsleven vindt op dit moment plaats in het kerkgebouw “de Rank” van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te IJsselmuiden. Rond 2006 is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van het bouwen van een eigen kerkgebouw. Door de burgerlijke gemeente Kampen is in die tijd een aantal mogelijk bouwlocaties aangeboden waarna de HHG gemeente de keuze heeft laten vallen op de locatie Sonnenberghkwartier. Deze locatie was echter niet per direct beschikbaar omdat op deze locatie een manege stond waar een andere locatie voor gezocht moest worden. Dit proces heeft jaren geduurd en uiteindelijk is de manage in 2020 verhuisd naar een ander locatie. Ondertussen waren er ook diverse bestaande kerkgebouwen in de  gemeente Kampen vrijgekomen waardoor op verzoek van de kerkelijke en burgerlijke gemeente er een locatieonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitieve keuze van nieuwbouw op het Sonnenberghkwartier Inmiddels is de burgerlijke gemeente gestart met het maken van het bestemmingsplan.  Door de Kerkvoogdij is een bouwcommissie samengesteld. Deze commissie is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022