• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Diaconaat

Diaconaat

Met een beroep op 1 Petrus 4 : 11 is aangetoond dat de diakenen geroepen zijn om te dienen ofwel barmhartigheid te tonen aan de naaste in de gemeente en daarbuiten. Uit de Bijbel is vervolgens ook af te leiden dat niet alleen ambtelijk maar ook vrijwillig hulpbetoon aan de naaste een geboden zaak is. Vanuit Gods Woord hebben diakenen de roeping en plicht om gemeenteleden te stimuleren barmhartigheid en naastenliefde te betonen.

Dit komt overeen met artikel 1 van ordinantie 15 van de kerkorde, die handelt over het diaconaat: ‘De gemeente in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beantwoordt – onder leiding of door de arbeid der diakenen – aan de roeping in het diaconaat’. De woorden ‘in al haar leden’ betekenen hier ‘dat de leden verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, de onderlinge liefde en het dienstbetoon dienen te bevorderen, elkanders lasten te dragen’.

Adressen en telefoonnummers diaconie:
Voorzitter: J. Meuleman, Middenweg 4, 8271 RP  IJsselmuiden, tel. 06-27274868
Secretaris: G. Olieman, De Belten 10, 8276 AV Zalk, tel. 3376591
Penningmeester: A.J. Both
Lid: J.J. Hoepel

E-mailadres van de diaconie: diaconie@hhgijsselmuiden.nl
Bank:  NL10 RABO 015.91.59.318 t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst

Hier vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de HHG IJsselmuiden-Grafhorst.

BehulpSaam

Hebt u tijdelijke hulp nodig bij ziekte of andere omstandigheden, zoals huishoudelijke hulp, vervoer etc.? Voor (hulp) vragen kunt u contact opnemen met Mw. I. Klompenmaker tel 06-19956294 of met Mw. H. Palland 06-40959352 of via mail behulpsaam@hhgijsselmuiden.nl. Voor meer informatie zie de website: www.hhgijsselmuiden.nl

Omzien naar Elkaar

Het doel is bezoeken van ouderen in de gemeente. Wilt u ook bezoek ontvangen van een van onze vrijwilligers? Bel voor vragen en/of opgave; Mw. A. Koers tel; 038-3328047 of met  Mw. F. Penninkhof  tel; 038-3326700

Stichting De Vluchtheuvel
Voor hulpaanvragen bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op 0348-489999 of via e-mail: info@vhgoes.nl

Vervoer kerkbezoek
Kunt u vanwege ouderdom of omdat u minder valide bent niet (meer) zelfstandig naar de kerk? Neemt u gerust contact op met de familie G. Prins, Zalmhof 25, 8277 AW Grafhorst, tel. 3313067. Zij zullen er dan zorg voor dragen dat u 's zondags wordt gehaald en thuisgebracht.

.

  • © hersteld hervormde kerk 2022