• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

ANBI

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’(ANBI).
De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.  Ook de Hersteld Hervormde Kerk en haar zelfstandige onderdelen (zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën) beschikken over de ANBI status. Om de ANBI status te verkrijgen en te houden moet aan voorwaarden voldaan worden. Naast de reeds geldende voorwaarden zijn er met ingang van 1 januari 2014 nieuwe regels bijgekomen. Deze regels hebben het doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De nieuwe voorwaarden gaan per 1 januari 2016 ook gelden voor de kerken. Per genoemde datum moeten kerken diverse gegevens publiceren op een internetsite.

ANBI gegevens van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst

ANBI-gegevens kerkvoogdij (pdf)
ANBI-gegevens diaconie (pdf)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit