• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Koopovereenkomst

01 november 2020

Koopovereenkomst bouwgrond Sonnebergkwartier

In de afgelopen weken is door zowel de Kerkvoogdij als de Gemeente Kampen de koopovereenkomst van de bouwgrond van het Sonnebergkwartier getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces om te komen tot de bouw van een eigen kerk. We zijn dankbaar dat na zoveel jaren van voorbereiding voor de gemeente zo'n belangrijke stap gezet mocht worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022