• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Kerkbouw

Afronding locatieonderzoek

02 juli 2020

Locatie onderzoek herbevestigt locatie Sonnenbergkwartier voor nieuwbouw HHG IJsselmuiden-Grafhorst

 

De kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (HHG) heeft een locatie onderzoek verricht voor toekomstige kerkbouw. Op basis van het locatie onderzoek, uitmondend in een advies van de kerkvoogdij heeft de kerkenraad gekozen voor kerkbouw op de locatie Sonnenbergkwartier te IJsselmuiden.

De HHG is al sinds 2007 in gesprek met de gemeente Kampen over de locatie Sonnenbergkwartier. De HHG kreeg vanuit haar leden en gemeenteraadsleden signalen dat er ook andere kerklocaties het onderzoeken waard waren. Voorafgaand aan een definitief locatiebesluit heeft de HHG alle alternatieve locaties voor de huisvesting van een kerk onderzocht. De HHG heeft daarvoor een extern bureau gevraagd om een locatieonderzoek uit te voeren. Na alle locaties te hebben gewogen scoort de locatie Sonnenbergkwartier ruimtelijk en financieel als passend.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022