• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Gemeenteleven

Zending

Een opdracht die de gemeente heeft is om in de wereld te getuigen van de genade van God in Jezus Christus Zijn Zoon. Het evangelie verkondigen aan hen die er niet van weten. Een verkondiging gericht op de eer van God en redding van zondaren. God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van de zending. Het gaat allemaal van God uit en Hij laat het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld.

Zendingswerk is verweven in het leven van de Christelijke gemeente. Iedereen heeft een rijke en een verantwoordelijke taak om te spreken over het evangelie. Het zendingswerk begint al buiten onze eigen deur.

De commissie wil gehoor geven aan de opdracht die we lezen in Matth 28:19. Het woord van de Heere Jezus mag ons tot bemoediging zijn maar ook tot aansporing: “Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Matth. 10: 32,33).

Voorzitter:
Oud. D. Reedijk
06-42888918
Secretaresse:

Mevr. J. Mijnheer- Prins
Achterstraat 16
8277 AH Grafhorst
038-3322889
zending@hhgijsselmuiden.nl

Overige commissieleden:

Mevr. F.W. Penninkhof, 038-3326700

Dhr. H. Rook, 038-3312568

Dhr. B. Nieuwenhuis

Mevr. C. Beswerda

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit