• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Gemeenteleven

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het coördineren van activiteiten binnen onze gemeente. Deze activiteiten hebben een tweeledig doel. Ten eerste ter bevordering van de onderlinge saamhorigheid en ten tweede om via de activiteiten geld bij elkaar te brengen ten bate van de kerkbouw. Eens per twee jaar organiseert de commissie een gemeentedag. Tevens valt de wekelijkse oud papierinzameling en fruitverkoop onder de verantwoording van de commissie. Iedere vrijdag oud papierinzameling en fruitverkoop (uitgezonderd feestdagen)
De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Koos Hoepel  (voorzitter)

Peter van Dijke
Femmie Penninkhof
Petra Koers (secretaris)

Voor vragen, aanbevelingen of ideeën zijn we bereikbaar via het mailadres: activiteitencommissie@hhgijsselmuiden.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit