• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Gemeenteleven

Evangelisatie

Een belangrijk onderdeel van de gemeente is dat het een getuigende en een wervende gemeente is. Niet om van ons zelf te getuigen of van onze kerk, maar van die ene Naam die onder de Hemel gegeven is waardoor wij kunnen en moeten zalig worden.

De Heere Jezus Zelf heeft ons de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen in de hele wereld. In Markus 16:15 lezen we: ”En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Dat kunnen wij niet in eigen kracht maar God wil en zal ons die kracht en die gaven geven. De evangelisatiecommissie wil gehoor geven aan het bevel om te getuigen. Uiteraard is het niet zo om dan de rest van de gemeente te ontslaan van de roeping om te getuigen. Integendeel, het is een roeping voor heel de gemeente. De commissie zorgt er ook voor dat er voor gemeenteleden een folder of een bijbel is die u zou kunnen geven aan een niet-christelijke naaste.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen: evangelisatie@hhgijsselmuiden.nl

Oud. D. Reedijk, voorzitter                                          06-42888918
Mevr. R. van 't Hul-van Ittersum, secretaresse        06-33876160
Mevr. A . Stoel                                                                    06-57065706
Oud. W. Raatgever                                                           038-3316242

Dhr. N Eikelenboom

Dhr. S. Zeldenrust

Dhr. T.van de Wetering

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit