• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Contactblad

Het Contactblad is een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst en wordt kosteloos verspreid onder haar leden.

Het Contactblad verschijnt eens per drie weken.

Eindredactie:

Ouderling A.Medemblik, Dorpsweg 48, 8271 BN  IJsselmuiden, tel. 038-3330058

Kopij:

Kopij dient uiterlijk op de woensdag 16.00 uur, in de week voorafgaande aan het verschijnen van het Contactblad, bij de redactie binnen te zijn.

e-mail:   contactblad@hhgijsselmuiden.nl

Contactadres bezorging: familie D. van den Belt, Turfschip 14a, 8271 LC IJsselmuiden

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021