• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
  • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
  • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Maatregelen Coronavirus

Berichtgeving  Coronavirus - HHG IJsselmuiden – Grafhorst                   

Aan de gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
Kerkenraad en Kerkvoogdij hebben in een gezamenlijk overleg besloten om het aantal zitplaatsen in de kerkzaal gefaseerd terug te brengen naar de situatie van voor corona. De gehele gemeente kan dan weer elke dienst samenkomen in de grote aula.                                                                                  

Mede namens de colleges van kerkenraad en kerkvoogdij wensen wij u en jou Gods onmisbare zegen toe.

Met vriendelijke groet en Gode bevolen,           

A. Medemblik
Scriba HHG IJsselmuiden – Grafhorst
Dorpsweg 48 8271BN IJsselmuiden
T 038 333 00 58
Email: scriba@hhgijsselmuiden.nl
website www.hhgijsselmuiden.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022