• " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. " Openbaring 1 vers 8
 • " Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. " Romeinen 5 vers 8
 • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 vers 16
 • " Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. " Psalm 127: 1

Meer over Home

Maatregelen Coronavirus

IJsselmuiden

 

Berichtgeving  Coronavirus - HHG IJsselmuiden – Grafhorst                   

Aan de gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst

In verband met de snelle verspreiding van het corona virus heeft de kerkenraad in gezamenlijk overleg met de kerkvoogdij  een aantal ingrijpende besluiten moeten nemen, waarbij de adviezen en maatregelen van de overheid in acht zijn genomen.

In het levende besef dat de HEERE alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.    

 

De erediensten vinden doorgang onder de volgende voorwaarden:

 • De diensten hebben de gewoonlijke liturgie en worden geleid door een voorganger.
 • Tijdens de eredienst zijn in de kerkzaal naast de voorganger alleen een aantal kerkenraadsleden (met eventueel hun gezin) en kerkvoogden (met eventueel hun gezin), koster en organist aanwezig. De gemeenteleden wordt gevraagd de diensten thuis via internet mee te luisteren. Dit kan via de volgende middelen
  • Voor kerktelefoonluisteraars via de kerktelefoon
  • Via de website van www.kerkomroep.nl .
  • Via de app van Kerkomroep.nl die u in de app store kunt downloaden. (Aanbevolen)
 • Het collecterooster blijft gehandhaafd. U kunt uw gift overmaken naar onderstaande rekeningnummers
  • Diaconie: NL85 RABO 015.91.59.326
  • Kerkvoogdij: NL10 RABO 015.91.59.318

 

Wij doen op u en jou het dringende beroep dit bericht te delen met de voor u bekende gemeenteleden die deze mail mogelijk niet krijgen of nog niet hebben gelezen.

We begrijpen dat er over de gevolgen van dit besluit toch vragen kunnen zijn. U kunt die stellen bij uw wijk ouderling of bij een van de diakenen.
Wanneer de vraag technisch van aard is, dan kunt u die richten aan de secretaris van de kerkvoogdij, graag via de mail  kerkvoogdij@hhgijsselmuiden.nl

Gemeente, de kerkenraad is zich er terdege van bewust dat deze besluiten diep ingrijpen en het gemeente zijn ernstig beperken. We leven in bijzondere en ernstige tijden, die ons bepalen bij onze zondige natuur, onze nietigheid en diepe afhankelijkheid van onze God. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor Hem te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen; de HEERE mocht Zich erbarmen. Gedenk in uw en jouw voorbede ook onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u en jij zo tijdig mogelijk geïnformeerd.                                                                                                       

 

Mede namens de colleges van kerkenraad en kerkvoogdij wensen wij u en jou Gods onmisbare zegen toe.

 

Met vriendelijke groet en Gode bevolen,           

 

A. Medemblik                                                                                                                                                                                                                                 

Scriba HHG IJsselmuiden – Grafhorst                                                                                                                                                       

Dorpsweg 48 8271BN IJsselmuiden

T 038 333 00 58                                                                                                                                  

 email scriba@hhgijsselmuiden.nl | website www.hhgijsselmuiden.nl

onNieuws catechisaties

Nieuws en info met betrekking tot catechisaties vanaf maandag 15 maart kunt u vinden door op de link te klikken

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021